Terms & Condities

Welkom bij ecommarket.services

Als u doorgaat met het browsen en het feit dat u van deze website ecommarket.services gebruik maakt, stemt u ermee in zich te houden  en gebonden te zijn aan de onze gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van “ecommarket.services“en  U als bezoeker instemt te zullen naleven.

Gebruik a.u.b. onze website niet ,als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

De term ‘ecommarket’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website waarvan het geregistreerde adres Kattenstraat 6 9900 te EEKLO is. Ons bedrijfsregistratienummer is REG-XXXX, plaats van registratie: REG-Belgie. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
Noch wij, noch derden bieden enige garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties,
volledigheid of ondergeschiktheid als geschiktheid van de informatie .De materialen gevonden of aangeboden op deze website zijn voor Uw bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij zien uitdrukkelijk af van alle aansprakelijkheid voor dergelijke fouten nu en in de toekomst.Dit geldt voor zover ons wettelijk is toegestaan .
Het gebruik van informatie of materialen op deze website is volledig op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, services of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke noden of vereisten voldoen.
Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons.
Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is ten strengste verboden, anders dan in de overeenstemming met de copyrightkennisgeving, die tevens deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd, die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant,
worden erkend op de website.
Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en / of een strafbaar feit zijn.
Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te geven en u beter te kunnen bedienen. Ze betekenen niet dat we de betreffende website (s) onderschrijven.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website (s).
Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van ons land.

Welcome to ecommarket in Europe. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern ecommarket relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term ‘ecommarket’ or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website whose registered office is , Kattenstr 6 9900 Eeklo. Our company registration number is REG NUMBER, place of registration: REG PLACE . The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website.
The use of this website is subject to the following terms of use:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.
From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of our country.